Specifieke opvang : Inclusieve opvang - Algemeen

Een woordje uitleg...

Onder inclusie wordt verstaan: "Het opvangen van kinderen met een specifieke zorgbehoefte', met andere woorden kinderen die door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig hebben. Men spreekt niet alleen over kinderen met een motorische of mentale handicap maar ook over kinderen met ADHD, autismespectrumstoornissen, leerstoornissen, e.d.
De kinderen moeten zoveel mogelijk aan gewone activiteiten kunnen deelnemen. Ook andere kinderen hebben baat bij het in contact komen met kinderen met een specifieke zorg. Dit heeft een positief effect op hun sociale vaardigheden, zoals rekening houden met de anderen, openstaan voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte,…
Hoe jonger het kind, hoe gemakkelijker het leert omgaan met een kind met een speciale zorgbehoefte.

Inclusieve opvang in IBO's

De Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (Maantjes) hebben een officiële erkenning van Kind en Gezin voor de organisatie van de inclusieve opvang binnen de diensten van het Maantje te Ternat en te Sint-Katharina-Lombeek, Nieuwbaan voor een totaal van 12 plaatsen. Ook in de andere Maantjes kunnen kinderen met een specifieke zorg worden opgevangen.